Publications

For the full publication list, see [Google Scholar Profile, dblp, Semantic Scholar]

Scientific Information Extraction

Named Entity Recognition Under Domain Shift via Metric Learning for Life Sciences
Hongyi Liu, Qingyun Wang (mentor), Payam Karisani, and Heng Ji (2023), in Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2024), Mar 2024.

Chem-FINESE: Validating Fine-Grained Few-shot Entity Extraction through Text Reconstruction
Qingyun Wang, Zixuan Zhang, Hongxiang Li, Xuan Liu, Jiawei Han, Huimin Zhao, and Heng Ji. in Proceedings of Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2024 (EACL 2024 Findings), Mar 2024. [Paper] [Code] [Dataset] [Slides] [Poster] [Bib]

Multimedia Task Planning

Multimedia Generative Script Learning for Task Planning
Qingyun Wang, Manling Li, Hou Pong Chan, Lifu Huang, Julia Hockenmaier, Girish Chowdhary, and Heng Ji. in Proceedings of Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023 (ACL 2023 Findings), Jul 2023, (Findings Spotlight Presentation). [Paper] [Code] [Dataset] [Slides] [Poster] [Website] [Bib]

Scientific Idea Discovery

SciMON: Scientific Inspiration Machines Optimized for Novelty
Qingyun Wang, Doug Downey, Heng Ji, and Tom Hope (2024), in submission to ACL 2024. [Code]

COVID-19 Literature Knowledge Graph Construction and Drug Repurposing Report Generation
Qingyun Wang, Manling Li, Xuan Wang, Nikolaus Parulian, Guangxing Han, Jiawei Ma, Jingxuan Tu, Ying Lin, Haoran Zhang, Weili Liu, Aabhas Chauhan, Yingjun Guan, Bangzheng Li, Ruisong Li, Xiangchen Song, Yi Fung, Heng Ji, Jiawei Han, Shih-Fu Chang, James Pustejovsky, David Liem, Ahmed Elsayed, Martha Palmer, Jasmine Rah, Clare Voss, Cynthia Schneider, Boyan Onyshkevych (2021). in Proceedings of 2021 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics System Demonstrations (NAACL-HLT 2021 System Demonstrations), June 2021, (Best Demo Award). [Paper][Dataset] [Slides] [Poster] [Bib]

ReviewRobot: Explainable Paper Review Generation based on Knowledge Synthesis
Qingyun Wang, Qi Zeng, Lifu Huang, Kevin Knight, Heng Ji, and Nazneen Fatema Rajani (2020), in Proceedings of 13th International Conference on Natural Language Generation (INLG 2020). (Oral Presentation). [Paper] [Code] [Sample Output] [ReviewRobot dataset] [Bib] [Slides]

PaperRobot: Incremental Draft Generation of Scientific Ideas
Qingyun Wang, Lifu Huang, Zhiying Jiang, Kevin Knight, Heng Ji, Mohit Bansal, and Yi Luan (2019), in Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019). [Paper] [Bib] [Paper Reading Dataset] [Paper Writing Dataset] [Code] [Poster] [Sample Output]

Paper Abstract Writing through Editing Mechanism
Qingyun Wang*, Zhihao Zhou*(equal contribution), Lifu Huang, Spencer Whitehead, Boliang Zhang, Heng Ji, and Kevin Knight (2018). in Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2018). [Paper] [Code] [Dataset] [Bib] [Poster] [Fake Handbook*] *Fake abstracts for the main conference

KG-to-Text Generation

Stage-wise Fine-tuning for Graph-to-Text Generation
Qingyun Wang, Semih Yavuz, Xi Victoria Lin, Heng Ji, and Nazneen Fatema Rajani (2021), in Proceedings of the Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing 2021 Student Research Workshop (ACL-IJCNLP 2021 SRW). [Paper] [Code] [Dataset] [Slides] [Poster] [Bib]

Describing a Knowledge Base
Qingyun Wang, Xiaoman Pan, Lifu Huang, Boliang Zhang, Zhiying Jiang, Heng Ji, and Kevin Knight (2018), in Proceedings of 11th International Conference on Natural Language Generation (INLG 2018). (Oral Presentation). [Paper] [Bib] [Dataset] [Code] [Slides]

Tutorial

Towards a Human-Computer Collaborative Scientific Paper Lifecycle: A Pilot Study and Hands-On Tutorial
Qingyun Wang, Carl Edwards, Heng Ji, Tom Hope. (2024). Tutorial at EACL 2024, in Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation Tutorial (LREC-COLING 2024). [Website]

Language + Molecules
Carl Edwards, Qingyun Wang, Heng Ji (2024). Tutorial at EACL 2024, in Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Tutorial Abstracts (EACL 2024). [Website] [Paper]

Knowledge-Enriched Natural Language Generation
Wenhao Yu, Meng Jiang, Zhiting Hu, Qingyun Wang, Heng Ji, Nazneen Rajani (2021). in Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing Tutorial (EMNLP 2021). [Website] [Paper]

Survey

A Survey of Knowledge-Enhanced Text Generation
Wenhao Yu, Chenguang Zhu, Zaitang Li, Zhiting Hu, Qingyun Wang, Heng Ji, Meng Jiang (2020). ACM Computing Surveys, Jan 2022 [Paper] [Paper List]

Dialogue and Interactive Systems

A Two-Layer Dialogue Framework For Authoring Social Bots
Jieming Ji, Qingyun Wang, Zev Battad, Jiashun Gou, Jingfei Zhou, Rahul Divekar, Craig Carlson, and Mei Si (2017). in 1st Proceedings of Alexa Prize (Alexa Prize 2017). [Paper] [Code]

System Descriptions

GAIA at SM-KBP 2020 - A Dockerlized Multi-media Multi-lingual Knowledge Extraction, Clustering, Temporal Tracking and Hypothesis Generation System
Manling Li, Ying Lin, Tuan Manh Lai, Xiaoman Pan, Haoyang Wen, Lifu Huang, Zhenhailong Wang, Pengfei Yu, Di Lu, Qingyun Wang, Haoran Zhang, Qi Zeng, Chi Han, Zixuan Zhang, Yujia Qin, Xiaodan Hu, Nikolaus Parulian, Daniel Campos, Heng Ji, Alireza Zareian, Hassan Akbari, Brian Chen, Bo Wu, Emily Allaway, Shih-Fu Chang, Kathleen McKeown, Yixiang Yao, Jennifer Chen, Eric Berquist, Kexuan Sun, Xujun Peng, Ryan Gabbard, Marjorie Freedman, Pedro Szekely, T.K. Satish Kumar, Arka Sadhu, Haidong Zhu, Ram Nevatia, Miguel Rodriguez, Yifan Wang, Yang Bai, Ali Sadeghian, Daisy Zhe Wang (2020), in Proceedings of Text Analysis Conference (TAC2020). [Paper]

GAIA at SM-KBP 2019-A Multi-media Multi-lingual Knowledge Extraction and Hypothesis Generation System
Manling Li, Ying Lin, Ananya Subburathinam, Spencer Whitehead, Xiaoman Pan, Di Lu, Qingyun Wang, Tongtao Zhang, Lifu Huang, Heng Ji, Alireza Zareian, Hassan Akbari, Brian Chen, Bo Wu, Emily Allaway, Shih-Fu Chang, Kathleen McKeown, Yixiang Yao, Jennifer Chen, Eric Berquist, Kexuan Sun, Xujun Peng, Ryan Gabbard, Marjorie Freedman, Pedro Szekely, TK Satish Kumar, Arka Sadhu, Ram Nevatia, Miguel Rodriguez, Yifan Wang, Yang Bai, Ali Sadeghian, Daisy Zhe Wang (2019). in Proceedings of Text Analysis Conference (TAC2019). [Paper]

GAIA - A Multi-media Multi-lingual Knowledge Extraction and Hypothesis Generation System
Tongtao Zhang, Ananya Subburathinam, Ge Shi, Lifu Huang, Di Lu, Xiaoman Pan, Manling Li, Boliang Zhang, Qingyun Wang, Spencer Whitehead, Heng Ji, Alireza Zareian, Hassan Akbari, Brian Chen, Ruiqi Zhong, Steven Shao, Emily Allaway, Shih-Fu Chang, Kathleen McKeown, Dongyu Li, Xin Huang, Xujun Peng, Ryan Gabbard, Marjorie Freedman, Ali Sadeghian, Mayank Kejriwal, Ram Nevatia, Pedro Szekely, Ali Sadeghian and Daisy Zhe Wang (2018). in Proceedings of Text Analysis Conference (TAC2018). [Paper]